Services

Risk değerlendirmesi | Hassasiyet Haritalandırması | Acil Müdahale Planları | Kaza ve Risk Modellemesi | Atık yönetimi
 

Risk değerlendirmesi

Kıyı liman tesisleri, ve boru hattı projelerinin olabilecek herhangi bir kaza için risk analizlerinin yapılması  

Hassasiyet Haritalandırması

Acil Müdahale PlanlarıÇevresel hassasiyeti yüksek kıyıların değerlendirilmesi ve klasifikasyonu ve kıyıların ekolojik ve ekonomik değerleri göz önüne alınarak müdahale önceliklerinin belirlenmesi.

 

Acil Müdahale Planları

Acil Müdahale PlanlarıT.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında Kıyı Liman tesislerinin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarının hazırlanması; Petrol Sızıntılarında Kullanılacak Ekipmanlar: Acil müdahale planına göre kullanılacak malzeme ve ekipmanın belirlenmesi ve temini; Bariyer, Skimmer (Yağ Sıyırıcılar) Sorbent Pedler. Petrol Sızıntılarına Müdahale Yönetimi: Uzun dönemli servis kontratlarında, servis hizmeti verilen kurumun acil müdahale planlarının uygulanması ve takibi  

Kaza ve Risk Modellemesi

Kaza ve Risk ModellemesiKıyı tesisinin bulunduğu alanın batimetrik ve meteorolojik özellikleri ile kıyı tesisinin etki alanında yer alan yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının araştırılması ve belirlenmesi, Deniz suyu analiz sonuçları ve kıyı tesisinin bulunduğu deniz alanının hidrolojik ve oşinografik özelliklerinin belirlenmesi, Su ürünleri avcılığı, üretim, işleme ve değerlendirme tesisleri ile ilgili alanların tarifi, yerleri ve buraların canlı kaynakları; su ürünleri tür ve miktarları ile buraların ekonomik özelliklerinin belirlenmesi. Deniz suyuna karışacak petrol ya da diğer kirleticilerin su hareketleri ile dağılım ve yayılımlarının benzeştirilmesi ve izlenmesi, Kirliliğin yayılma olasılığına göre, öncelikle korunması gereken hassas alanların belirlenmesi, Kaza tiplerine göre kaza oluşma olasılığının (kaza riskinin) belirlenmesi, Müdahale Stratejileri ve Senaryolarının Oluşturulması.  

Atık yönetimi

FizibiliteOlası bir deniz kazası ile petrol ve/veya diğer zararlı maddelerin dökülmesine müdahale sonrası oluşacak atıkların çoğu petrol veya kimyasal maddeler ile kontamine olmuş atıklar olur. Müdahale sırasında sıvı fazda petrol emülsiyonları ve petrol-su karışımı oluşacakken, katı atık olarak petrole veya kimyasal maddelere bulanmış sorbent, kum, ekipman, bitkiler ve ölen hayvanlar olabilir. Herhangi bir olay sonucu petrol ve diğer zararlı maddelerin yayılımına müdahale sonucu ortaya çıkan tehlikeli atıkların yönetimini T&T olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.2005; Res.Gaz. 25755)'ndeki hükümlere göre yürütmekteyiz.